DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych
- adres: ul. 29 Listopada 33, 38- 700 Ustrzyki Dolne


2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji
 w Ustrzykach Dolnych sprawuje Inspektor ochrony danych :

- Dorota Bodnar
- adres: ul. 29 Listopada 33, 38- 700 Ustrzyki Dolne
- e-mail: iod.ustrzyki-dolne@rz.policja.gov.pl

Osobą zastępującą Inspektora ochrony danych jest:

- Mariusz Jarzębski
- adres: ul. 29 Listopada 33, 38- 700 Ustrzyki Dolne
- e-mail: iod.ustrzyki-dolne@rz.policja.gov.pl

3. W Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony